Utstillereglement

1.UTSTILLERE

Markens Grøde 2014 er åpen for alle utstillere, men arrangøren forbeholder seg retten til å godkjenne utstillerne. Vedtektene for Markens Grøde tilsier at messen ikke skal bære preg av neonlys og tivoli.
2.PÅMELDING

Påmelding skjer ved å sende inn ett eksemplar av tilsendte påmeldingsskjema. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsavgiften blir fakturert ved påmeling. Denne avgiften er bindende og blir ikke refundert. Påmeldingsfristen er 15. mai 2014. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller redusere påmeldt areal dersom det skulle bli fulltegnet før fristens utløp.
3.STANDLEIE

Standleieberegnes etter fastsatte satser. Se egen prisliste.

4.Betaling av standleie
Når utstiller mottar plasstildelingspapirer, faktureres han samtidig for standleie som betales innen 15. dager. Om betalingsterminene ikke overholdes, belastes restbeløpet med 1,5% pr. mnd. Det vil ikke bli åpnet adgang til messen før standleien er betalt i sin helhet.
5.AVMELDING

Utstiller hefter for den totale plassavgiften hvis han er nødt til å trekke sin påmelding tilbake innen 1 mnd. før messen åpner, hvis arrangør ikke klarer å selge påmeldt areal. Klarer arrangør dette, vil utstiller bli godskrevet det innbetalte beløp. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
6.EVENTUELL AVLYSNING AV MESSEN

Hvis messen på grunn av force majeure, brann flom eller lignende ikke kan avvikles, refunderes alle innbetale beløp, unntatt påmeldingsavgiften til utstiller.
7.FRAMLEIE

Det er ikke adgang til framleie av utstillingsplass.
8.PÅMELDTEVARER

Bare varer som er påmeldt kan vises på utstillingen. Vareutvalget må spesifiseres ved påmelding. Kontroll kan forekomme.
9.DETALJSALG

Detaljsalg kan finne sted på messen. Utstillere som har næringsmidler som smaksprøve eller salgsvare i sitt varesortiment må oppgi dette på registreringsskjemaet. Markens Grøde forbeholder seg retten til alt salg av rømmegrøt med saft, og sild med potet på Bygdetunet. Mattilsynet avgjør om næringsmidler som er registrert tillates omsatt i den form det oppgis på registreringsskjemaet.
10.REKLAME
Plakater og annen reklame utenfor egen stand kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- eller parkeringsområdet uten etter særskilt avtale med arrangør. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
11.AKTIVITETER PÅ STAND
Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger og lignende meddeles messeledelsen. Messeledelsen skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterkere og vanlig mikrofon er ikke tillatt uten etter avtale med arrangør.
12.SKADEANSVAR
Utstillere er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lignende påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendig reparasjoner og utbedringer av skader skjer for utstillers regning. Føre arbeidet settes i gang skal arrangør så vidt mulig varsle utstilleren. Utstiller sørger selv for nødvendig forsikringer. Under kjøring med maskiner og utstyr må det vises varsomhet og sørges for at nødvendig sikringstiltak er gjort. Maskiner som er i gang må sikres, og ikke stå uten tilsyn.
13.RENHOLD
Arrangør besørger renhold av utendørs og innendørs publikumspassasjer. Den enkelte utstiller sørger for renhold på sin stand dersom annet ikke er avtalt med arrangør.
14.VAKTHOLD
Arrangøren besørger vanlig vakthold fra ordinær monteringstids begynnelse til ordinær demonteringstids slutt, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og dekorasjonsmateriell.
15.MONTERING
Nærmere fastsatte monteringstider må følges. det vil bli laste- og losseservice (traktor m/lesseapparat) på området. Levering til stands må av hensyn til publikum skje i god tid utenom åpningstidene. Det vil ikke være tillatt med bilkjøring og parkering inne på området i utstillingstiden. Det blir egen P-plass reservert for utstillere.
16.DEMONTERING
Når utstillingen er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape og lignende Hvis dette ikke er skjedd, kan utstiller belastes med dette. Ingen stands skal pakkes, tømmes for varer eller lignende før messen er offisielt stengt.

AVTALE MELLOM UTSTILLER OG ARRANGØR
Utstillere har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglementet og de bestemmelser som messearrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom Markens Grøde og utstiller avgjøres av en voldgiftsnemnd. Arrangør er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap som påføres utstiller. Bestemmelser i lov om rettergangsmåte for tvistemål, kap. 32 om voldgift kan anvendes.