Priser, standalternativer og utstillereglement

Priser, stand-alternativer og utstillerreglement for Markens Grøde 2024

Priser

Påmeldingsavgift: 1 300,-.
I tillegg til påmeldingsavgift, kommer standleie avhengig av ønsket areal/stand.

Messetelt: 

 • Stand inne i stort felles-telt
 • Plastgulv og skillevegger
 • Strømtilgang
 • Dybde: 3 meter, høyde: 2.10
 • Bestilles i 3-meters bredde
 • Pris: 420,- pr kvm + 25 % mva

Uteareal:

 • Stand utendørs med gressunderlag
 • Dybde minimum 5 meter, øvrig størrelse etter ønske
 • Strøm hentes fra punkt maks 50 meter fra stand
 • Pris:
  0-100 kvm: 100,- pr kvm
  100 – kvm: 90,- pr kvm

Salgsboder:

 • Salgsboder i friluft, bakvegg og skillevegger av treverk
 • Dybde 2,25m, bredde bestilles metervis, minimum 3 meter
 • Bodene har ikke front
 • Hyller/bord/benk medbringes
 • Pris: 420,- pr. lm

Lokale lag og foreninger med utendørs stands, betaler kun påmeldingsavgift – ikke standleie. Fritak for standleie gjelder ikke dersom lag/foreningen har salg og omsetning av varer.

 

Utstillerreglement – Markens Grøde 2024

 1. Markens Grøde 2024 er åpen for alle utstillere, men arrangøren forbeholder seg retten til å godkjenne utstillerne. Vedtektene for Markens Grøde tilsier at messen ikke skal «bære preg av neonlys og tivoli».
 2. Påmelding skjer kun ved å fylle inn elektronisk påmeldingsskjema. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsavgiften blir fakturert ved påmelding. Denne avgiften er bindende og blir ikke refundert. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller redusere påmeldt areal dersom det skulle bli fulltegnet før fristens utløp.
 3. Standleie beregnes etter fastsatte satser. Se priser øverst på siden.
 4. Betaling: Når utstiller mottar plasstildelingspapirer, faktureres utstiller samtidig for standleie som betales innen 15. dager. Om betalingsterminene ikke overholdes, belastes restbeløpet med 1,5% pr. mnd. Det vil ikke bli åpnet adgang til messen før standleien er betalt i sin helhet.
 5. Avmelding: Utstiller hefter for den totale plassavgiften hvis han er nødt til å trekke sin påmelding tilbake innen 1 mnd. før messen åpner, hvis arrangør ikke klarer å selge påmeldt areal. Klarer arrangør dette, vil utstiller bli godskrevet det innbetalte beløp. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
 6. Avlysning av messen: Dersom messen på grunn av force majeure, brann flom eller lignende ikke kan avvikles, refunderes alle innbetale beløp, unntatt påmeldingsavgiften til utstiller.
 7. Fremleie: Det er ikke adgang til framleie av utstillingsplass.
 8. Påmeldte varer: Det skal kun selges påmeldte varer, vareutvalget må spesifiseres ved påmelding. Kontroll kan forekomme.
 9. Detaljsalg: Detaljsalg kan finne sted på messen. Utstillere som har næringsmidler som smaksprøve eller salgsvare i sitt varesortiment må oppgi dette på registreringsskjemaet. Markens Grøde forbeholder seg retten til alt salg av rømmegrøt med saft, og sild med potet på Bygdetunet. Mattilsynet avgjør om næringsmidler som er registrert i påmeldingsskjemaet tillates omsatt i den form som oppgis.
 10. Reklame: Plakater og annen reklame utenfor egen stand kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- eller parkeringsområdet uten etter særskilt avtale med arrangør. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 11. Aktiviteter på stand: Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger og lignende meddeles messeledelsen. Messeledelsen skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterkere og vanlig mikrofon er ikke tillatt uten etter avtale med arrangør.
 12. Skadeansvar: Utstillere er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lignende påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendig reparasjoner og utbedringer av skader skjer for utstillers regning. Føre arbeidet settes i gang skal arrangør så vidt mulig varsle utstilleren. Utstiller sørger selv for nødvendig forsikringer. Under kjøring med maskiner og utstyr må det vises varsomhet og sørges for at nødvendig sikringstiltak er gjort. Maskiner som er i gang må sikres, og ikke stå uten tilsyn.
 13. Renhold: Arrangør besørger renhold av utendørs og innendørs publikumspassasjer. Den enkelte utstiller sørger for renhold på sin stand dersom annet ikke er avtalt med arrangør.
 14. Vakthold: Arrangøren besørger vanlig vakthold fra ordinær monteringstids begynnelse til ordinær demonteringstids slutt, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og dekorasjonsmateriell.
 15. Montering: Nærmere fastsatte monteringstider må følges. det vil bli laste- og losseservice (traktor m/lesseapparat) på området. Levering til stands må av hensyn til publikum skje i god tid utenom åpningstidene. Det vil ikke være tillatt med bilkjøring og parkering inne på området i utstillingstiden. Det blir egen P-plass reservert for utstillere.
 16. Demontering: Når utstillingen er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape og lignende. Dersom dette ikke skjer, kan utstiller belastes med dette. Ingen stands skal pakkes, tømmes for varer eller lignende før messen er offisielt stengt.
 17. Avtale mellom utstiller og arrangør: Utstillere har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglementet og de bestemmelser som messearrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom Markens Grøde og utstiller avgjøres av en voldgiftsnemnd. Arrangør er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap som påføres utstiller. Bestemmelser i lov om rettergangsmåte for tvistemål, kap. 32 om voldgift kan anvendes.